Turku tukee lasten ja nuorten jaksamista korona-aikana

Pitkään jatkunut koronatilanne on kuormittanut lasten ja nuorten henkistä hyvinvointia koko maassa. Turussa huoleen on vastattu muun muassa systemaattisella yhteydenpidolla etäkoululaisiin sekä koulujen henkilöstöresursseja lisäämällä. Neuvolan ja pääosin myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat toimineet normaalisti myös korona-aikana, ja tukea on ollut saatavissa entiseen tapaan. Suunnitteilla on uudenlaisia tapoja lasten ja nuorten hyvinvoinnin takaamiseksi.   

Peruspalveluiden toimintakykyisenä pitäminen poikkeuksellisina aikoina on tärkeää. Koulu tai varhaiskasvatus ovat usein paitsi arjen rutiinien ylläpitäjiä myös ensimmäisiä tahoja, joissa mahdollinen huoli tunnistetaan tai jonka kautta tukea haetaan.  

Varhaisen vaiheen tukea saa myös esimerkiksi perheneuvolan ohjaus- ja neuvontapuhelimesta sekä pian aloittavasta chat-palvelusta. Apua saa esimerkiksi kasvatukseen liittyvissä pulmissa, lapsen käyttäytymiseen tai tunne-elämään liittyvissä huolissa, perheen ja parisuhteen vuorovaikutusongelmissa ja ristiriitatilanteiden selvittelyssä. Palvelu on suunnattu perheille, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. 

Myös neuvolapalvelut toimivat normaalisti. Ennaltaehkäisevää tukea on lisätty mm. videovälitteisellä perhevalmennuksella sekä kasvatusasioihin keskittyvällä 2-vuotiaiden vanhemmille tarjottavalla etäneuvolalla. Neuvola-chat palvelee äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaita kaikkina arkipäivinä. 

Lisätukea kouluihin ja päiväkoteihin 

Turun kouluihin ja päiväkoteihin on rekrytoitu noin sata kasvatuksen ammattilaista valtion erillisrahoituksella koko kuluvaksi lukuvuodeksi. Rahoitus käytetään erityisesti viime kevään etäopetusjakson koronaepidemiasta aiheutuneiden haittojen minimoimiseen.  
 
Esimerkiksi kaikkiin Turun peruskouluihin on palkattu erityisopettaja ja lukioihin on rekrytoitu lisää opetus- ja ohjaushenkilökuntaa. Varhaiskasvatukseen on palkattu varhaiskasvatuksen erityisopettajia, alueellisen varhaiskasvatuksen sosionomeja, omakielisiä ohjaajia, toimintaterapeutti, päivähoitoavustajia sekä henkilöstön tueksi digitutoreita. Myös Turun ammatti-instituutti on saanut rahoitusta koronavaikutusten paikkaamiseen.  

– Turun kaupunki on merkittävästi panostanut oppilaiden tukemiseen ja hyvinvointiin koronavuoden aikana, sanoo sivistystoimialan johtaja Timo Jalonen

Opiskeluhuollon resursseja on lisätty tämän vuoden helmikuussa kuraattori-psykologityöparilla ja kolmella terveydenhoitajalla. Koko koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstö on tänä vuonna toiminut kaupungin erittäin vakavasta koronatilanteesta huolimatta kouluissa, eikä terveydenhoitajia ja lääkäreitä ole siirretty koronanvastaiseen työhön. 

Turun kouluissa pidetään systemaattisesti yhteyttä etäopetuksessa oleviin oppilaisiin, ja kuraattorit sekä psykologit ottavat välittömästi yhteyttä oppilaaseen, kun huoli hänen tilanteestaan on tullut tietoon. Sekä peruskouluun että toiselle asteelle on luotu ja otettu käyttöön malli poissaolojen ja koulupudokkuuden ehkäisyyn.  

Matalan kynnyksen kohtaamista  

Talven ja kevään aikana Turun nuorisotilat ovat olleet laajasti auki kokoontumisrajoitusten puitteissa. Lisäksi nuorilla on mahdollisuus keskustella verkossa luottamuksellisesti ammattitaitoisten nuorisotyöntekijöiden kanssa.  

– Nuorisotyön lisäksi vapaa-aikatoimialla tuetaan jaksamista järjestämällä mielekästä ja virkistävää toimintaa kaikenikäisille turkulaisille. Esimerkiksi Turun museokeskus tarjoaa kaikille 12–29-vuotiaille ilmaisen sisäänpääsyn museoihin ja nuorille suunnatut Harrastemix-videot innostavat kokeilemaan uusia harrastuksia, sanoo vapaa-aikatoimialan johtaja Minna Sartes

Jo vuodesta 2019 saakka Turussa syrjäytymisen ehkäisyyn on panostettu kärkihankkeella, jossa vahvistetaan lasten ja nuorten kanssa tehtävää perustason mielenterveystyötä. Korona-aikana hankkeessa on muun muassa järjestetty koulutusta koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle huolten puheeksi ottamisesta ja palveluohjauksesta. Lisäksi on viestitty kaupungin, järjestöjen ja seurakunnan tarjoamista helposti lähestyttävistä psykososiaalisen tuen ja arjen avun palveluista, jotka on suunnattu lapsille, nuorille ja perheille. Hankkeen aikana 750 Turun kaupungin työntekijää on koulutettu mielen hyvinvoinnin tukemiseen. 

Kaikille turkulaisille tarkoitettu psykososiaalisen tuen puhelin palvelee koronaan liittyvässä huolessa ja ahdistuksessa maanantaista perjantaihin klo 8.30–11.00 numerossa 040 619 4361. 

Suunnitteilla uusia tuen tapoja 

Turku tekee lasten ja nuorten hyvinvoinnin takaamiseksi jatkuvaa tiivistä yhteistyötä esimerkiksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja järjestöjen kanssa.  

– Lasten, nuorten ja perheiden haasteiden tunnistaminen ja niissä tukeminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on tärkeää. Yhteinen tavoitteemme on kehittää uusia entistä parempia keinoja tähän, sanoo hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Riitta Liuksa

Turussa tehdäänkin suunnitelmia uudentyyppisen jalkautuvan moniammatillisen tiimin perustamisesta oppilashuollon tueksi ja alakouluihin suunnitellaan ns. koulucoach-toimintaa vastaavalla mallilla kuin Turun yläkouluissa toimivat psykiatriset sairaanhoitajat. Tämän lisäksi lisäresursseja suunnitellaan perheneuvolan, neuvolan ja oppilas- ja opiskeluterveydenhuollon työhön. Verkkosivustolle on suunnitteilla Pyydä apua -nappi, jonka tavoitteena on helpottaa lapsiperheiden palveluihin hakeutumista.   

Turun kaupunki