Nuorten kuukautiskivut kuriin – Kysely kouluterveydenhoitajille kuukautiskipujen hoidosta

Kuukautiskivut ovat voimakkaita noin kolmasosalla menstruoivista nuorista. Kovat kuukautiskivut heikentävät elämänlaatua ja aiheuttavat poissaoloja koulusta. Osa voimakkaista kivuista kärsivistä nuorista sairastaa endometrioosia, joka on krooninen gynekologinen sairaus.

Tutkimuksissa on todettu, että nuorten kuukautiskipuja aliarvioidaan ja alihoidetaan. Kouluterveydenhuollon rooli kuukautiskivuista kärsivien nuorten tavoittamisessa ja tehokkaan hoidon aloituksessa on merkittävä.

Väestöliitto ja Gynekologinen potilasjärjestö Korento Ry ovat tehneet kouluterveydenhoitajille suunnatun anonyymin kyselyn koululaisten kuukautiskipujen hoidosta. Kyselyn avulla pyrimme tarjoamaan kouluterveydenhuollolle keinoja kuukautiskipujen varhaisen tunnistamisen ja hyvän hoidon kehittämiseksi.

Kyselyssä kartoitettiin kouluterveydenhoitajien kokemuksia sekä mahdollisia lisäkoulutustarpeita. Kyselyyn vastanneet kouluterveydenhoitajat pitivät kuukautiskipujen hoitoa tärkeänä ja enemmistö koki, että heillä oli riittävästi aikaa kuukautiskipujen hoitoon. Kuukautisiin liittyvien epätyypillisten oireiden opetus terveydenhoitajien opinnoissa sekä jatkokoulutuksen tarve työn ohella nousivat esiin kehityskohteina.  

Hormonaalista ehkäisyä mm. kuukautiskipuihin aloittavista terveydenhoitajista vähemmistö koki saaneensa riittävästi koulutusta aiheeseen. Kuukautiskivuista kärsivän nuoren hoitopolku puuttui useista kouluista, eikä suurin osa kouluterveydenhoitajista saanut tietoa kuukautiskipujen vuoksi koulusta toistuvasti poissa olevista nuorista.

Kyselyssä esille nousseisiin seikkoihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota jatkossa, jotta nuorten kuukautiskipujen hoitoa saadaan parannettua. Riittävä koulutus ja ennalta sovitut hoitopolut ovat hyvän hoidon kulmakivi. Tiedonkulkua terveydenhoitajalle tulisi parantaa nuoren kuukautiskivuista johtuvista poissaoloista. Kuukautiskipujen systemaattista seulontaa kouluissa tulisi myös kehittää.

Väestöliitto