Kanta-palvelujen painopisteet vuodelle 2022 on vahvistettu

Kanta-palvelut laajenevat ja monipuolistuvat asiakkaiden tarpeiden ja lainsäädännön kehittymisen myötä. Vuonna 2022 painottuvat Omakanta, lääkitystiedot ja sosiaalihuollon käyttöönotot. Kehittämisessä huomioidaan sote-uudistuksen tuomat tietotarpeet sekä tietosisältöjen hyödyntäminen toisiokäyttöön ja tietojohtamiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kela ovat julkaisseet Kanta-palvelujen painopisteet vuodelle 2022. Kanta-palvelujen kehittäminen on osa laajempaa sote-alan digitalisaation ja tiedonhallinnan tiekarttaa.

Kanta laajenee lakiuudistusten myötä

Asiakastietolain toimeenpanon tehtäviä edistetään sosiaali- ja terveydenhuollossa. 1.11.2021 voimaan tullut Asiakastietolaki vaikuttaa monilta osin Kanta-palveluihin ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköiseen käsittelyyn. Laki muun muassa velvoittaa sosiaalihuollon palvelunantajat liittymään Kantaan, täsmentää yksityisten terveydenhuollon palvelunantajien liittymisvelvollisuutta, tarkentaa tietojärjestelmiin ja tietoturvaan kohdistuvia vaatimuksia sekä mahdollistaa omien hyvinvointitietojen tallentamisen Kantaan.

Sote-uudistuksen myötä perustetuille hyvinvointialueille siirtyy sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden järjestämisvastuu ja rekisterinpitäjyys. Rekisterinpitäjämuutokset ja asiakirjasiirrot tehdään Kanta-palveluissa ja alueilla vuoden 2022 aikana. Valmistelut ja aikataulutuksen hyvinvointialue tekee yhteistyössä THL:n ja Kelan kanssa.

Omakannan kehittämisessä näkyy lainsäädännön tuomat muutokset ja käyttäjien toiveet

Omakannan kehittämissä keskitytään tekniseen toimivuuteen ja lainsäädännön tuomiin muutoksiin. Sosiaalihuollon tietojen näyttäminen on asiakastietolain mukaan nyt mahdollista Omakannassa. Palvelun kehittämisessä tähdätään siihen, että sosiaalihuoltoon liittyvät toiminnot saadaan käyttöön vuonna 2023.

Kaikissa Omakannan kehittämistoimenpiteissä huomioidaan saavutettavuus ja käytettävyys.  

Lääkityslistan kehittäminen etenee

Kanta-lääkityslista helpottaa ajantasaisen lääkityksen seuraamista kansalaisten ja ammattilaisten näkökulmasta. Tulevaisuudessa valtakunnallisella lääkityslistalla näkyisivät kaikki henkilön käytössä olevat lääkkeet.  Lääkkeiden rakenteiset annostiedot mahdollistaa muun muassa automaattiannostuksen oikeellisuustarkistuksen ja parantaa siten lääkitysturvallisuutta. Nämä ominaisuudet ovat laajasti sote-ammattilaisten toivomia toiminnallisuuksia.

Lääkityksen tiedonhallintaa kehitetään kansallisten toimijoiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä.

Tiedon laatuun ja hyödyntämiseen erityistä huomiota

Kanta-palvelujen tiedon laatua parannetaan koko tietotuotannon elinkaaren näkökulmasta. Kanta-palveluiden ja THL:n rekisteritiedonkeruita harmonisoidaan. Harmonisointityö edistää kertakirjaamisen periaatetta ja mahdollistaa erillistiedonkeruista luopumisen vaiheittain. Tiedon laatuun panostetaan kirjaamisen laadun parantamisella. Tietojärjestelmien yhteentoimivuudella edistetään ja tarkennetaan tiedon hyödynnettävyyttä ja eheyttä. Tavoite on, että sosiaali- ja terveydenhuollosta saadaan kattavampaa seurantatietoa jatkossa suoraan Kanta-palveluiden kautta.

Kanta-käyttöönottojen painotukset sote-organisaatioille 2022

Terveydenhuollon käyttöönotoissa priorisoidaan asiakastietolain ja sote-lakien muutoksien lisäksi keskeisten terveystietojen yhteenvedot sekä huoltajan asiointi alaikäisen lapsen puolesta. Kanta-lääkityslistan 1. vaiheessa tulee käyttöönottoon rakenteinen annostus ja Lääketietokannan uusi versio.

Asiakastietolaki tarkensi yksityisen terveydenhuollon liittymistä Kantaan. Viimeisimpien liittymättömien yksityisen terveydenhuollon toimijoiden tulee ottaa Potilastiedon arkisto käyttöön, jos käytössä on sähköinen potilastietojärjestelmä. 

Sosiaalihuollon käyttöönotoissa painottuu Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 2. vaiheen perustoiminnallisuudet ja rekisterinkäyttöoikeus. 2. vaiheen tietosisällöt ovat edellytys lakisääteiselle liittymiselle 1.9.2024 mennessä.

Kela ja THL tukevat ja ohjaavat sote-organisaatioita Kanta-palvelujen käyttöönotoissa muun muassa käyttöönoton valmistelutilaisuudessa sekä kirjaamis-, toimintamalli- ja toimintatapakoulutuksissa.

Kela

https://www.laihdutusblogit.fi/